پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
114نيروهاي مسلح70قرص - آتنولول - 100mg1393/07/01500
114نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 100mg1392/03/05400
114نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 100mg1392/01/11270
114نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 100mg1391/07/03230
114نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 100mg1390/07/03200
114نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 100mg1388/07/16150