سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
115نيروهاي مسلح70قرص - آتنولول - 50mg1393/07/01370
115نيروهاي مسلح70قرص - آتنولول - 50mg1393/06/01300
115نيروهاي مسلح70قرص - آتنولول - 50mg1393/06/01300
115نيروهاي مسلح70قرص - آتنولول - 50mg1393/06/01300
115نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 50mg1392/03/05400
115نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 50mg1392/04/23400
115نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 50mg1392/01/11200
115نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 50mg1391/07/03170
115نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 50mg1390/10/28150
115نيروهاي مسلحقرص - آتنولول - 50mg1388/07/1680