چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
98نيروهاي مسلحقرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1392/03/05470
98نيروهاي مسلحقرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1392/01/11175
98نيروهاي مسلحقرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1391/01/21300
98نيروهاي مسلحقرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1388/11/12260
98نيروهاي مسلحقرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -1388/07/1675