يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1392/10/017743
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1392/03/055300
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1392/01/113900
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1390/10/273000