سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1392/10/017743
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1392/03/055300
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1392/01/113900
88نيروهاي مسلحقرص - آندوسيانوزيد آ - -1390/10/273000