دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2021نيروهاي مسلح70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1393/07/011500
2021نيروهاي مسلح70قرص - آموکسي سيلين - 500mg1393/07/011500
2021نيروهاي مسلحقرص - آموکسي سيلين - 500mg1392/04/101250
2021نيروهاي مسلحقرص - آموکسي سيلين - 500mg1391/10/01900
2021نيروهاي مسلحقرص - آموکسي سيلين - 500mg1391/04/19600
2021نيروهاي مسلحقرص - آموکسي سيلين - 500mg1390/05/26500
2021نيروهاي مسلحقرص - آموکسي سيلين - 500mg1388/07/16900