يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2020نيروهاي مسلح70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1393/07/011000
2020نيروهاي مسلح70قرص - آموکسي سيلين - 250mg1393/07/011000
2020نيروهاي مسلحقرص - آموکسي سيلين - 250mg1388/07/16340