سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
70نيروهاي مسلح70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1393/10/01600
70نيروهاي مسلحقرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/05/01450
70نيروهاي مسلحقرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1392/01/11230
70نيروهاي مسلحقرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1391/07/01200
70نيروهاي مسلحقرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1390/07/03160
70نيروهاي مسلحقرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1388/07/16120