يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/03/05400
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/01/11270
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1390/07/03210
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1388/07/16150