شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/03/05400
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1392/01/11270
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1390/07/03210
66نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 100mg1388/07/16150