پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
69نيروهاي مسلح70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1393/07/01700
69نيروهاي مسلح70قرص - آمي تريپتيلين - 50mg1393/04/01650
69نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 50mg1392/03/05340
69نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 50mg1392/01/11230
69نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 50mg1391/04/03180
69نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 50mg1388/07/16100