شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
68نيروهاي مسلح70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1393/07/01450
68نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/05/01430
68نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 25mg1392/01/11180
68نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 25mg1391/04/03140
68نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 25mg1390/07/03100
68نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 25mg1388/07/1665