سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
65نيروهاي مسلح70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1393/07/01300
65نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/05/02280
65نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 10mg1392/01/10150
65نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 10mg1391/04/03120
65نيروهاي مسلحقرص - آمي تريپتيلين - 10mg1390/07/0380