پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1392/03/052400
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1392/01/111800
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1391/03/311500
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1390/07/031200