يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1392/03/052400
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1392/01/111800
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1391/03/311500
63نيروهاي مسلحقرص - آميودارون - 200mg1390/07/031200