پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
50نيروهاي مسلح70قرص - آلومينيوم ام جي اس - -1393/06/01320
50نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي اس - -1392/03/05300
50نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي اس - -1392/01/11200
50نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي اس - -1391/05/28150
50نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي اس - -1390/07/03130