دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
48نيروهاي مسلح70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1393/06/01310
48نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1392/03/05250
48نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1392/01/11170
48نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1391/05/28140
48نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1390/07/03110
48نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1388/07/1679