يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
45نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/03/05450
45نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/01/11300
45نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1391/03/07230
45نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1390/03/04190
45نيروهاي مسلحقرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1388/07/16120