يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1382نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 1mg1392/03/05450
1382نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 1mg1392/01/11300
1382نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 1mg1391/07/12250
1382نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 1mg1390/07/03210
1382نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 1mg1388/07/16150