شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/03/05370
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/01/11250
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1391/07/12220
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1390/07/03180
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1388/07/16120