دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/03/05370
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/01/11250
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1391/07/12220
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1390/07/03180
40نيروهاي مسلحقرص - آلپرازولام - 0.5mg1388/07/16120