دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2017نيروهاي مسلح70قرص - آلوپورينول - 300mg1393/08/011300
2017نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 300mg1392/03/051100
2017نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 300mg1392/01/11800
2017نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 300mg1391/03/07650
2017نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 300mg1390/06/27450