چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
38نيروهاي مسلح70قرص - آلوپورينول - 100mg1393/08/01650
38نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 100mg1392/03/05550
38نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 100mg1392/01/10400
38نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 100mg1391/03/07320
38نيروهاي مسلحقرص - آلوپورينول - 100mg1390/07/03260