جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2405نيروهاي مسلحقرص - آلندرونات - 35mg1392/03/05390
2405نيروهاي مسلحقرص - آلندرونات - 35mg1392/01/11260
2405نيروهاي مسلحقرص - آلندرونات - 35mg1388/07/16200