دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1842نيروهاي مسلحقرص - آلندرونات - 10mg1392/12/27600
1842نيروهاي مسلحقرص - آلندرونات - 10mg1392/04/10180
1842نيروهاي مسلحقرص - آلندرونات - 10mg1392/01/11130
1842نيروهاي مسلحقرص - آلندرونات - 10mg1388/07/16100