جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
25نيروهاي مسلح70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1393/10/01450
25نيروهاي مسلحقرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1392/03/05340
25نيروهاي مسلحقرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1392/01/10230
25نيروهاي مسلحقرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1390/07/03170
25نيروهاي مسلحقرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1388/07/1695