يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6853نيروهاي مسلحقرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/04/0522000
6853نيروهاي مسلحقرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/04/2522000
6853نيروهاي مسلحقرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/03/289800
6853نيروهاي مسلحقرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1389/07/0615000