سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12401نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 800mg1392/03/055600
12401نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 800mg1392/01/104200
12401نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 800mg1390/12/083300