دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
23نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 400mg1392/03/054000
23نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 400mg1392/01/103000
23نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 400mg1390/07/032700