يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
23نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 400mg1392/03/054000
23نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 400mg1392/01/103000
23نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 400mg1390/07/032700