يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
21نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 200mg1392/03/053200
21نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 200mg1392/01/102400
21نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 200mg1390/07/031800