دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
21نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 200mg1392/03/053200
21نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 200mg1392/01/102400
21نيروهاي مسلحقرص - آسيکلووير - 200mg1390/07/031800