شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11نيروهاي مسلح70قرص - استازولاميد - 250mg1393/06/01950
11نيروهاي مسلحقرص - استازولاميد - 250mg1392/03/05700
11نيروهاي مسلحقرص - استازولاميد - 250mg1392/01/10520
11نيروهاي مسلحقرص - استازولاميد - 250mg1390/03/18400
11نيروهاي مسلحقرص - استازولاميد - 250mg1388/07/16250