چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2243نيروهاي مسلح70قرص - استامينوفن کدئين - 320mg1393/01/01550
2243نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 320mg1392/03/05500
2243نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 320mg1391/05/20290
2243نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 320mg1388/07/16259