پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8440نيروهاي مسلح70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1393/07/01650
8440نيروهاي مسلح70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1393/07/01650
8440نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/12/27550
8440نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/03/05500
8440نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/01/10340
8440نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 310mg1391/05/25290
8440نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن کدئين - 310mg1390/05/01259