چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2012نيروهاي مسلح70قرص - استامينوفن - 500 mg1393/11/01500
2012نيروهاي مسلح70قرص - استامينوفن - 500 mg1393/07/01410
2012نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 500 mg1392/07/20400
2012نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 500 mg1392/03/05370
2012نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 500 mg1392/01/11250
2012نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 500 mg1391/04/03200
2012نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 500 mg1390/06/27160
2012نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 500 mg1388/07/1685