شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7نيروهاي مسلح70قرص - استامينوفن - 325 mg1393/07/01340
7نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 325 mg1392/03/05300
7نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 325 mg1392/01/10200
7نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 325 mg1391/04/03160
7نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 325 mg1390/07/03130
7نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 325 mg1388/07/1665