پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 80 mg1392/07/15500
9نيروهاي مسلحقرص - استامينوفن - 80 mg1388/07/1665