يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2015نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 100mg1392/03/053500
2015نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 100mg1392/01/102600
2015نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 100mg1388/07/162250