چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2015نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 100mg1392/03/053500
2015نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 100mg1392/01/102600
2015نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 100mg1388/07/162250