سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2016نيروهاي مسلح90قرص - آکاربوز - 50mg1392/03/052200
2016نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 50mg1392/01/101600
2016نيروهاي مسلحقرص - آکاربوز - 50mg1388/07/161250