شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/03/05450
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/01/11300
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1390/07/03240
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1388/07/16154