سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/03/05450
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/01/11300
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1390/07/03240
110نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ کدئين - 500mg1388/07/16154