شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
112نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 500mg1391/07/101000
112نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 500mg1390/07/03880
112نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 500mg1388/07/16300