دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1395نيروهاي مسلح70قرص - آ اس آ - 80mg1393/08/01300
1395نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 80mg1392/04/01270
1395نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 80mg1391/07/10180
1395نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 80mg1390/07/03130
1395نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 80mg1388/07/1683