جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
109نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 325mg1392/03/05330
109نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 325mg1392/01/11220
109نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 325mg1391/07/10150
109نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 325mg1390/07/03110
109نيروهاي مسلحقرص - آ اس آ - 325mg1388/07/16165