دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1نيروهاي مسلح70قرص - آ ث آ - -1393/07/01450
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1392/03/05420
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1392/01/10300
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1391/05/28270
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1390/07/03220
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1388/07/1695