سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1نيروهاي مسلح70قرص - آ ث آ - -1393/07/01450
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1392/03/05420
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1392/01/10300
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1391/05/28270
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1390/07/03220
1نيروهاي مسلحقرص - آ ث آ - -1388/07/1695