پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66661خدمات درماني70مواد مصرفي - ست سرم - -1392/07/296600
66661خدمات درماني70مواد مصرفي - ست سرم - -1392/06/276600
66661خدمات درماني70مواد مصرفي - ست سرم - -1392/05/156200
66661خدمات درماني70مواد مصرفي - ست سرم - -1392/01/206200
66661خدمات درماني70مواد مصرفي - ست سرم - -1391/07/293800