يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
364خدمات درماني70کپسول استنشاقي - کرومولين سديم - 20mg1390/11/1915000
364خدمات درماني70کپسول استنشاقي - کرومولين سديم - 20mg1392/05/272400